Agave americana var, marginata

Agave americana var, marginata